NEWS


HONEST GUIDE výstavbou

The library is located in the historic building of the former Craftsman's house (from 1928) on Ľ street Stura. The building has two floors and the library occupies an area of ​​1,810 m2. 1,143 m2 is available for users. The number of library units is 163,437. The number of circulating newspaper and magazine titles is 170.

In the regional library of Ľudovít Štúr - a cultural institution of the BanskaBystrica self-governing region, on April 17, 2023 at 1:30 p.m. will hold a meeting with Yarmila Neuschlova, the author of the e-book - the Honest guide by construction. Practically and happily in 11 steps. Mrs. Yarmila Neuschlová works in a creative construction, design and engineering company with a design concept. She is a creative woman who works in the field of housing solutions, construction, modern and healthy project settings in the form of building construction, design and, first of all, education about a healthy lifestyle. For the reasons of opening up this issue in the sense of setting a higher quality of construction and housing in Slovakia, but also in other countries, a meeting will be held in the regional library, which will be dedicated to independent opinions on the author's e-book Honest guide by construction. Mrs. Yarmila Neuschlová prefers diversity within any development process in terms of age, education, composition of the creative group and practical result with a belief in a higher meaning.

jmph.sk/en               DESIGN

JMPH EDITION 

Ukážka z 2022 JMPH NEWSLETTER    https://www.jmph.sk/en/     

   https://www.jmph.sk/en/jmp-d-ior-essential/                           https://www.jmph.sk/en/design/

TOPics to update today´s human software

TOPics to update todays human software


Why is sharing important? 

informations, life experiences, current priorities, focusing on something and..very important mental and intuitive sorting based on your setting, your own truthfulness, the ability to reevaluate priorities, truths, opinions, move your life smoothly with ease in the form of emotions, experiences and moving forward . Loosen the studs stuck emotions that help you open up to creativity in every area and also abundance in every area. If you feel you are lacking abundance in any area, be aware of what you are currently grateful for. Even in the time of our great parents, during restrictions, wars, children were born, people existed and everything developed as we know it to this day. Try the 3+3 method in article: The art of knowing how to handling yourself ( down below)


Prečo je dôležité zdieľanie?

informácii, životných skúseností, aktuálnych priorít, upriamení pozornosti na niečo a..veľmi dôležité myslové a intuitívne triedenie na základe svojho nastavenia, vlastnej pravdivosti, schopnosti prehodnocovať priotity, pravdy, názory, posúvať svoj život s ľahkosťou plynule formou emócii, prežitku a pohybu vpred. Uvoľňovať štople

zasekaných emócii, ktoré Vám pomáhajú otvárať sa tvorivosti v každej oblasti a tiež hojnosti v každej oblasti. Ak sa cítite v nastavení chýbajúcej hojnosti v akejkoľvek oblasti, uvedomujte si, za čo všetko ste aktuálne vďační. Aj v období našich pra pra rodičov, počas obmedzení, vojen, sa rodili deti, existovali ľudia a všetko sa vyvíjalo tak dodnes ako to poznáme. Vyskúšajte metódu 3+3 v článku: Umenie vedieť, ako zaobchádzať so sebou

TOPics to update today's human software

Humor nie je sranda

Humor nie je sranda.Kvalitný humor je výživný vitamín bez negatívnych vedľajších účinkov. Emócie sú od prírody " nákazlivé".Je jednoduchšie nakaziť ľudí strachom ako radosťou.Veselý organizmus je úplne iný ako organizmus strachu a hnevu.Vedeli ste, že pri úsmeve značka cheese, zapájame iba svaly okolo úst.Keď však stisknete čeluste a vyceríme zuby, úsmev sa rozleje až po oči( očné kútiky ), ukážu sa Vám vráskové vejáriky okolo očí. U istých skôr dám, po istých úpravách, tam môžte vnímať určitú odlišnosť vo viditeľnosti alebo neviditeľnosti. Emócia je telesný dej a nastavuje nás k istému druhu pohybu. Napr.. vytesňovať prirodzené potenie nejakými lekárskymi preparátmi ...čo vlastne v tele vytesňujem? Samozrejme na isté extrémne prejavy organizmu z času na čas potrebujeme lekárske produktu, závisí...Emócie sa odohrávajú v divadle tela a sú prekladané do divadla mysle ako pocity. Pocit je kombinovaný spolu s mysliacou zložkou do úvahy, ale pocit je prvotne inštinktívny riadiaci mechanizmus. Takže, keď je človek emočne naladení do radosti, tak to telo harmonizuje a je úplne iné, keď je človek naladení do strachu, do stiahnutia svalov, kŕčovitosti. Mozog má neskutočnú plasticitu a pri správnych podmienkach dosiahne divy.

Humor is not a gag

Quality humor is a nutritious vitamin without negative side effects. Emotions are by nature "contagious". It is easier to infect people with  fear than with joy. A cheerful organism is completely different from an organism of fear and anger. Did you know that when you smile like mark "a cheese" , we engage only the muscles around the mouth. the smile spreads up to the eyes (corners of the eyes), wrinkle fans appear around the eyes. For certain ladies, after certain adjustments, you can perceive a certain difference in visibility or invisibility. Emotion is a bodily event and sets us up for a certain kind of movement. E.g. displacing natural sweating with some medical preparations ... what am I actually displacing in my body? Of course, we need medical products from time to time for certain extreme manifestations of the organism, it depends...Emotions take place in the theater of the body and are translated into the theater of the mind as feelings. Feeling is combined with a thinking component into consideration, but feeling is primarily an instinctive control mechanism. So, when a person is emotionally attuned to joy, the body harmonizes and is completely different when a person is attuned to fear, muscle contraction, spasms. The brain has incredible plasticity and can achieve wonders under the right conditions.

TOPics to update today's human software

 Marking - LABEL

Previous training systems, a little bit also today's respective designation of "successful people", charismatic and very successful, so maybe a valuable successful person should be motivated in this way - labeled. Fortunately, society as well as structures in the field of business are changing and other groups of people are being created with a certain common direction, values, without manipulative marketing and marking personal success only in terms of charisma and results at work. The word, or an in-depth examination of the labels conscience and compassion is not in their vocabulary. It's a word from another galaxy, or absolutely unknown. The basis of the training was resistance to stress, in case of absolute misunderstanding/ especially among young people/, without practical experience and training of incorrect unethical and immoral leaders, education of the direction of success to mark personality disordered people.

Young people, full of energy and often unprocessed sexuality as the initiator of the correct transition to adulthood, are abused in the wrong leadership and their potential in the connection and in the correct highlighting of moral and ethical values, they misdirect and change the energy to aggressiveness and displacement of the feeling of fear and shame. All emotions that are labeled by society as "weak, wrong" are displaced and artificially, or with their own creations, they try to displace emotions and create a form of perfection for themselves and others. 

It can work temporarily for young people, the craze for excellence is dangerous. For the future, they are earning huge problems with "properly" distinguishing people and recognizing which of them are parasites and pests for them and which are true friends. Self-reflection and recognition of one's own dependence on such "good people" or one's own self-worth and manifestation of one's own strength and will and adult independence and responsibility for oneself are important here.

A distinction is necessary, which is the essential responsibility for action and decision, since it happens to everyone that someone deceives and deceives them in the course of life. And for this, the person in question takes responsibility himself, whether he directed his deceptions consciously or unconsciously.

test: 

https://ekonom.cz/c1-58958330-je-vas-sef-psychopat-otestujte-ho

So there is a marked established fear with some fear that the steady state displacement will become completely resistant and meeting someone like that is a good experience and not an auspicious encounter.

The perception of a financial/profit loss, without a certain dose of humanity/empathy, does not have it.

For example the so-called blue lie, a globally known term where everyone sees that certain things are nonsense and the given leader knows how to convince some group of people to believe the so-called blue lie. 

From Hade, currently Patrick's three-arch model (Tri PM)

Courage, uninhibition, meanness.

Of interest, e.g. Andrew Jackson, the 7th American president, received the most points, other e.g. Eddie Chapman.

So not being self-confident in acting, having flawless performance, charisma, easily achieving a leadership role - are rather signs of an unfortunately incorrect judgment about the "human leader". And the fact that it is deified and promoted on social. networks as success is a deep mistake.

Confusion, mainly of the young population, without sufficient personal or age of lived experiences.

Many times they grow up with role models from show business and some of their role models are no longer here because of that.

The prevention of psychological disorders in adolescents and proper leadership is conditioned by the cooperation of young so-called a leader with the age of a leader around 40 years old with more lived experience and leading young leaders to respect, morals, values, not to deification of leaders and to instant instructions for quick success, power, money.

Doterajšie tréningové systémy, tak trochu aj dnešné príslušné označenie "úspešní ľudia", charizmatickí a veľmi úspešní, tak možno hodnotného úspešného človeka treba takto motivovať – nálepkovať. Našťastie sa spoločnosť, ale aj štruktúry v oblasti podnikania menia a vytvárajú sa ďalšie skupiny ľudí s určitým spoločným smerovaním, hodnotami, bez manipulatívneho marketingu a označovania osobných úspechov len charizmou a výsledkami v práci. Slovo, alebo hĺbkové skúmanie názvov svedomie a súcit, nie je v ich slovníku. Je to slovo z inej galaxie, alebo absolútne neznáme. Základom školenia bola odolnosť voči stresu, pri absolútnom nepochopení/ najmä medzi mladými ľuďmi/, bez praktických skúseností a školenia nesprávnych neetických a nemorálnych vodcov, výchova smeru k úspechu na označenie ľudí s poruchou osobnosti.

Mladí ľudia, plní energie a často nespracovanej sexuality ako iniciátor správneho prechodu do dospelosti, sú zneužívaní v nesprávnom vedení a ich potenciál v spájaní a v správnom vyzdvihovaní morálnych a etických hodnôt, nesprávne smerujú a menia energiu na agresivitu a vytesnenie pocitu strachu a hanby. Všetky emócie, ktoré sú spoločnosťou označované ako "slabé, nesprávne" sú vytesňované a umelo, alebo vlastnou tvorbou, sa snažia emócie vytesniť a vytvárať istú formu dokonalosti pre seba aj iných.

U mladých ľudí to môže dočasne fungovať, šialenstvo po dokonalosti je nebezpečné. Do budúcnosti si zarobia obrovské problémy so "správnym" rozlíšením ľudí a rozpoznaním, ktorí z nich sú pre nich parazitmi a škodcami a ktorí sú skutoční priatelia. Dôležitá je tu sebareflexia a uznanie vlastnej závislosti na takýchto "dobrých ľuďoch" alebo vlastnej sebahodnoty a prejav vlastnej sily a vôle a dospelácka samostatnosť a zodpovednosť za seba.

Je potrebné rozlišovať, čo je podstatná zodpovednosť za konanie a rozhodnutie, keďže každému sa stane, že ho v priebehu života niekto oklame a podvedie. A za to dotyčný preberá zodpovednosť sám, či už svoje podvody riadil vedome alebo nevedome.

test:

https://ekonom.cz/c1-58958330-je-vas-sef-psychopat-otestujte-ho

 Takže je tu výrazný etablovaný strach s určitým strachom, že rovnovážny stav sa stane úplne odolným a stretnúť niekoho takého je dobrá skúsenosť a nie priaznivé stretnutie.


Vnímanie finančnej/ziskovej straty, bez určitej dávky ľudskosti/empatie, ju nemá.

Napríklad takzvaná modrá lož, celosvetovo známy pojem, kde každý vidí, že určité veci sú nezmysly a daný líder vie presvedčiť nejakú skupinu ľudí, aby uverili takzvanému modrému klamstvu.

Od Hadeho, momentálne Patrickov trojoblúkový model (Tri PM) Odvaha, neodbrzdenosť, podlosť. 

Pre zaujímavosť napr. Najviac bodov získal Andrew Jackson, 7. americký prezident, ďalší napr. Eddie Chapman. 

Takže nebyť si sebaistý vo vystupovaní, mať bezchybný výkon, charizma, ľahké dosiahnutie vodcovskej role

- sú skôr známky, žiaľ nesprávneho úsudku o "ľudskom lídrovi".

A to, že je to zbožštené a propagované na soc. sieťach ako úspech je hlboký omyl.

Zmätok najmä mladej populácie bez dostatočných osobných či vekových prežitých skúseností. 

Veľakrát vyrastajú so vzormi zo šoubiznisu a niektoré ich vzory tu už kvôli tomu nie sú. 

Predchádzanie psychických porúch mladistvých a správne vodcovstvo je podmienené kooperáciou mladého tzv. lídra s vekom lídra okolo 40rokov s viac odžitými skúsenosťami a vedení mladých lídrom k úcte, morálke , hodnotám, nie k zbožšťovaniu lídrov a k instatným návodom k rýchlemu úspechu, moci, peniazom.


References

E - book HONEST GUIDE výstavbou Yarmila Neuschlová 2019

VERA

I was very interested in the book because I had never seen anything like it before. This book is a great help for a person who plans to build a family home in the near or distant future and does not know what it entails. I recommend reading.

YARMILA

Thank you Vera for the valuable opinion from the point of view of a 17-year-old woman.❤️ 🍀

VERA 

ADEL

No. 1 great guide that guides you step by step in buying a property. The perfect tool for anyone thinking about a new home or renovation. If there is no more space left in the library, it is also available in an electronic version.

YARMILA

Thank you for your opinion, willingness and time, and therefore let the instructions in the e-book to improve the choice of the right housing find the most suitable readers.🍀❤️

ADEL

I wish there are many of them. I will gratefully help if you publish another book 🙂

ADEL

  

Wow, perfectly executed from my point of view. I read it out loud, I even got my 7-year-old daughter interested, who came to see what I was reading

"fairy tale" 😄. Beautifully visually processed, simply written, understandable for every layman, and besides, I was able to empathize with the text so much that I started imagining it with my daughter and I'll tell you the truth, it was an amazing feeling, because we both long for a house ❤️

Katarína & her daughter

BOOKS for every day

HONEST GUIDE výstavbou Yarmila Neuschlová 

ISBN 978-80-570-0483-7             

ISBN 978 - 80-974577-0-9

EAN   9788097457709

RIGHT IN THE GRASS / ROVNO V TRÁVE / Marcel Páleš & Michal Várošík  

ISBN  978 - 80 - 970928 - 7-0 

Topics to update today's human software. 

Umenie vedieť, ako zaobchádzať so sebou

Viem, že všetky tieto rozpomenutia poznáte a možno sa im hovorí "návod"....myslím si, že z času na čas je fajn osviežiť si život takouto zábavkou. Všetko sa totiž začína na jar, kvitne viac ako inokedy a možno stále.

Umenie vedieť, ako zaobchádzať so sebou samým

3+3 denne

3 veci, ktoré ma dnes potešili

napríklad/vyhral som jackpot :)))))))))/, bol to vtip ale možno ...úprimne: išla som si zabehať🏃‍♀️, bol brutálny vietor 💨💤 a bola som hrdá, že som si vzala šál 🧣a mohla som si s ním opásať  hlavu, tak aby som videla 👀kam bežím a nebola mi zima.

Áno 💪

&

 3 pekné veci, ktoré som pre seba urobila ja sama pre svoje potešenie

napríklad:...

Pre niekoho je to naozaj ťažké / 3+3 denne/

Viem, že všetky tieto rozpomenutia poznáte a možno sa im hovorí "návod"....myslím si, že z času na čas je fajn osviežiť si život takouto zábavkou. Všetko sa totiž začína na jar, kvitne viac ako inokedy a možno stále.

SK

The art of knowing how to handling yourself 

I know that you know all these reminders and maybe they are called "instructions"....I think that from time to time it is nice to refresh your life with such entertainment. After all, everything starts in the spring, it blooms more than ever, and maybe still.

The art of knowing how to handling yourself

3+3 a day

3 things that made me happy today

for example/I won the jackpot :)))))))))/, it was a joke but maybe ...honestly: I went for a run🏃‍♀️, there was a brutal wind 💨💤 and I was proud that I took a scarf 🧣with and could wrap my head with it so that I could see 👀where I was running and not feel cold . 

Yes 💪

3 nice things that I did by myself for myself for my pleasure

for example:...

It's really hard for someone / 3+3 a day/

I know that you know all these reminders and maybe they are called "instructions"....I think that from time to time it is nice to refresh your life with such entertainment. After all, everything starts in the spring, it blooms more than ever, and maybe still.

EN

Efektívnosť nielen jarného upratovania.

Očista duše, tela, priestoru.

Určite ste sa kedysi pustili do jednoduchého upratovania a po "akcii" možno nie príliš chcenej, ale z nejakého popudu žiadanej vo forme upratovania, nastalo niečo.

Hovorili ste si,: Nechce sa mi upratať tá zabordelovaná polička, alebo vyhádzať veci , ktoré sú na nej, ale viem, že to potrebujem urobiť. Možno ste sa pritom aj naštvali, respektíve zamysleli nad vecou, ktorú z nej idete vyhodiť, v podstate ste si tam odžili isté emócie.

Je skvelé z času na čas, po vypraní prádla , vyvesiť prádlo a občas vynechať sušičku, vyprať niečo malé rukami a nie v práčke.

Vytvoriť akciu a poriadok.

SK

Efficiency not just spring cleaning. 

Purification of soul, body, space. 

You must have once started simple cleaning, and after an "action" maybe not very wanted, but from some impulse wanted in the form of cleaning, something happened. 

You said to yourself: "I don't want to clean the cluttered shelf or throw away the things on it, but I know I need to do it". Perhaps you also got angry, or thought about the thing that you are going to throw out of it, basically you experienced certain emotions there. 

It is great from time to time, after washing the laundry, to hang the laundry and sometimes skip the dryer, wash something small by hand and not in the washing machine. 

Create action and order. 

EN

Must and want of the past/present and future periods. Life itself is an inspiration in the form of poems and drawings... 


Past/present/future human software updates for greater truth and meaning and fulfillment of lives for each individual human being. 

Sample from Eliška Valentová's book Metamorfózy človeka

Page 21 - 22

Must/ Have to

Must/I have to smile.


Must/I have to live.


Must/I have to be strong every day.


Must/I have to be happy.


Must/I have to believe.


Must/I have to entrust my request to God.


Must/I have to  hope.


Must/ I have to dream.


Must/I often have to live alone.


Must/I have to cry too.


Must/I also have to not live.


Must/I have to be angry.


Must/I just have to survive.


Must/I just have to

must/I just have to want to.

Must/I have to have a strength

it's easier to make it up.


Must/I have to be grateful

that I can live.

That my heart,

it must still beat.


Must/I have to, I just haveeeee to........


Good to know.

I love life.


I MAY still it.


Work styles and which one is mine for me

Jeden priestor , viac ľudí v jedinečnosti a spôsobe práce. 

Som vykonávateľ v tom najetickejšom ponímaní a prečo? Rád pracujem v kolektíve, je pre mňa svojské mať skôr menej zodpovednosti ako viac, resp. žiadnu veľmi dôležitú. Je dokonca pre mňa náročné byť stredobodom pozornosti, viditeľný, čo keby som niečo pokazil to by bola hanba, čo by nato povedali ostatní. Viem fantasticky spolupracovať a na zviditeľnenie mojej práce, resp. úspechov potrebujem v tom, aby som bol viac videný iných/ vedomých zrelých dospelých/ a tí vedia podčiarnuť a oceniť moje talenty a plusy. Častokrát ich sám nevidím a možno o nich ani neviem, nakoľko púšťať sa do hĺbky , ponorov sebe samých je nebezpečné pre mňa a skôr to nepotrebujem. Vyhovuje mi žiť taký " obyčajný" štandardný život aktuálnej situácie a doby , v ktorej žijem. Nepotrebujem byť verejne známy, a keď, tak spoločne kolektívne.

One space, more people in uniqueness and way of working. 

Am I an executor in the most ethical sense and why? I like to work in a team, it is peculiar for me to have less responsibility rather than more, or none very important. It is even difficult for me to be the center of attention, visible, what if I mess something up, it would be a shame, what would others say afterwards. I know how to collaborate fantastically and to make my work visible, or I need success in being seen more by others/ aware mature adults/ and they know how to underline and appreciate my talents and pluses. Often times I don't see them myself and maybe I don't even know about them, as it is dangerous for me to venture into the depths, dives of myself, and rather I don't need it. It suits me to live such an "ordinary" standard life of the current situation and time in which I live. I don't need to be publicly known, and when, then together collectively.

Som inšpirátor , neľahká úloha. V tom najvycibrenejšom modely TOP pocit. V priebehu cesty k pomyselnému "TOP" pre inšpirátora rôznorodosť reakcií a interakcií, ktoré inšpirátora nútia aj napriek nevysvetliteľným zmenám a rozhodnutiam " valiť " si svoju cestu a to doslava.

Pre mnohých to pôsobí hlava nehlava, možno egoizmus, necitlivosť, perfekcionalizmus. / v očiach inostrancov a skôr vedome nevedomých ľudí/.

Inakosť a jedinečnosť zrodenia koktejlu potencionality. ktorý čaká na tie správne okamihy k prejaveniu, vlastnému slobodnému odsúhlaseniu a v zmysle daru aj k nútenému poslúchaniu potenciálu daného života a osudu, ktorý si pri " zlej" voľbe vyberie daň nepodpory života / prečo bol daný koktejl ako dar života pripravení pre túto výnimočnú osobnosť/a odchodu do iných úrovní, ktoré sú pre pozemšťanov aktuálne v hmotnej forme nesprístupnené.

Schopnosť ustáť všetky živly a nástrahy  života k väčšej pevnosti miešanou s citlivosťou, znamená stupeň geniality v podobe služby. Iba inteligentní ľudia vedia skutočne slúžiť a vedia, čo je to služba.

I am an inspirer, a difficult task. TOP feeling in the most refined models. In the course of the journey to the imaginary "TOP" for the inspirer, a variety of reactions and interactions force the inspirer, despite inexplicable changes and decisions, to "roll" his way, and that's a blessing.

For many, it seems pell-mell, perhaps egoism, insensitivity, perfectionism. / in the eyes of "strangers" and rather consciously ignorant people/.

The otherness and uniqueness of the birth of the potentiality cocktail. who waits for the right moments to manifest, to give their own free consent and, in the sense of a gift, to forced obedience to the potential of a given life and destiny, who, in the case of a "bad" choice, will take the toll of not supporting life /   the given cocktail as a gift of life prepared for this exceptional personality/ and departure to other levels that are currently inaccessible to earthlings in material form.

The ability to withstand all the elements and pitfalls of life for greater strength mixed with sensitivity means a degree of genius in the form of service. Only intelligent people can truly serve and know what service is.

V dnešnej dobe  označenia, ako hybrid pracovného štýlu človeka. Narodený ako " obyčajný" človek so zapadajúcimi a nevyčnievajúcimi prejavmi do istého obdobia a z pohľadom do minulosti nachádzanie istých momentov aktívnej imaginácie. Pozorovateľ a vykonávateľ deja bez oddelenosti v čase a priestore. Nadhľad a isté vnútorné vedenie, ktoré v 99% nezapadá do "systému" aktuálne naplánovaného zošnurovaného a ohraničeného deja, doby. Obrovská citlivá reakcia vybraných ľudí, kľudne aj chvíľkovej interakcii, dotyk hĺbky s mnohými odtieňmi pre druhú stranu.

Otvorený priestor pre všetko a zároveň veľmi špecifický výber pre možnosť blízkosti. 

Dynamika a čas má svoj "režim" bez vedomosti výsledku podľa plánu. Naplnenie plánu podlieha nehmotným zákonom a nepredstavuje cieľ pre tento pracovný štýl. Sám človek je začiatok a cieľ daného pracovného štýlu. Špecifickosť ako definícia slova označuje v aktuálnej súčasnej dobe.

In today's time, the designation as a hybrid of a person's working style. Born as an "ordinary" person with expressions that fit in and do not stand out in a certain period and, looking back, finding certain moments of active imagination. Observer and executor of the action without separation in time and space. Oversight and a certain inner guidance, which in 99% does not fit into the "system" of the currently planned laced and bounded plot, period. A huge sensitive reaction of selected people, even a momentary interaction, a touch of depth with many shades for the other side.

Open space for everything and at the same time a very specific selection for the possibility of proximity.

Dynamics and time have their own "mode" without knowing the result according to the plan. The fulfillment of the plan is subject to immaterial laws and is not a goal for this work style. The person himself is the beginning and the goal of the given work style. Specificity as a definition of the word indicates in the current present time.

Našli Ste sa, alebo poznáte iné?

Have you found yourself or do you know others?

SK/EN

Work styles and which one is mine for me

Mýtus o normatizme

Vyrástli sme v nejakom prostredí, dobe, spoločnosti, krajine a ako ešte malý nevinný naivný tvor bez množstva skúsenosti" v reálnom " živote, iba v živote, ktorý nám bol nejak pridelení do dospelosti, sme rozlišovali, čo je to ilúzia, realita, pravda vonkajšia a naša úprimná. Keď sa zamyslíme a mysľou, možno skúsenosťami vojdeme aj do minulosti, našich babičiek/ dedov, prababičiek/ pradedov, ak ste dostali tú možnosť rozprávať sa s rodinou aj o osobnostiach z Vašej rodovej línie, je a bol to dar. Nakoľko sami viete, že čím, ďalej do minulosti bolo postavenie dieťaťa v rodine, spoločnosti, krajine menej osobné. Deti vyrastali tak nejak samé, nezáležiac na tom, či by sa s nimi rodič, starý rodič tak viac zaujímal ako v dnešnej dobe, ktorá je isto odlišná. Tá správna miera je zrejme ten správny stred. A tu to tak vnímam. V dnešnej pretechnizovanej dobe" vyspelo - nevyspelých" počítačových detí, obgeneračný skok priblížil jednanie a hodnoty tejto generácie ako jednanie a hodnoty počítača. Sú inteligentné, javia sa tak, vedia vyhľadávať rýchlo a zachytiť množstvo informácii, no aj počítač pokiaľ sa prehltí, jeho softvér spadne. A to sú tie aktualizované traumy a zasekanosť dnešnej generácie. Na všetko majú dosah a potrebujú počuť a vedieť návod ako to uchopiť. Obrovský strach zo zlyhania, neschopnosti, neúspechy predimenzovaných ich objektom záujmu " malých" celebrít, na ktorých možno aj vyrástli do dospelosti.Svet " cudzí" je pre nich bližší ako svet najbližších. V istom období sa začínajú správať ako počítače, ktoré síce vedia všetko, no cítiť ich nikto nenaučí.

Je to výsostné postavenie človeka, istá vyššia nervová sústava, na ktorú najvyspelejší softvér nedosiahne. Verím, v tom...A preto, či už je to dieťa, rodič, starý rodič, akékoľvek označenie človeka, búranie mýtov normatizmu, teda,ako sa má istá osoba "správať" v istom normatizme je skútočne mýtus a nevyhnutnosť každej doby, rušiť dané minulé vzorce a aktualizovať svoj " vnútorný silný softvér" na súčasnú dobu.Vybrať si pre seba svoju vlastnú vnútornú pravdu, ktorá je ten najsprávnejší kompas pre každého daného jedinca. Rôznorodosť umožňuje vytvárať celok, obohacovať spoločnosť a vytvárať posun a teda či je niekto vykonávač, alebo inšpirátor v tom najetickejšom ponímaní a bez akejkoľvek dehonestácie, je odvaha , voľba a vlastné presvedčenie ísť tak ako mu je prirodzené a svojské.

The myth of normatism

We grew up in some environment, time, society, country and as a small innocent naive creature without much experience in "real" life only in the life that was somehow assigned to us until adulthood, we distinguished between what is illusion, reality, external truth and our sincere When we think about it and with thoughts, maybe through experience we can go into the past, our grandmothers/grandfathers, great-grandmothers/great-grandfathers, if you were given the opportunity to talk with your family about a personality from your lineage, it is and was a gift. As you know, the further in the past the position of the child in the family, society and country became less personal. Children grew up somehow on their own, regardless of whether a parent or grandparent would be more interested in them than in today's era, which is certainly different. The right measure is probably the right middle. And this is how I see it here. In today's over-technological age of "advanced-immature" computer children, the leap of a new generation has brought the behavior and values ​​of this generation closer to the behavior and values ​​of the computer. They are intelligent, they seem so, they know how to quickly search and capture a lot of information, but even if they swallow a computer, its software will fall. And these are the updated traumas and stuckness of today's generation. They have access to everything and need to hear it and be able to grasp it. Huge fear of failure, incompetence, failure exaggerated by their object of interest in "small" famous personalities, which they may have outgrown even into adulthood. The "alien" world is closer to them than the world of those closest to them. At a certain period, they will start to behave like computers that know everything, but no one will teach them.

It is the exalted position of human, a certain higher nervous system that the most advanced software cannot reach. I believe in that... And therefore, whether it is a child, a parent, a grandparent, any designation of a person, breaking the myths of normatism, that is, how a certain person should "behave" in a certain normatism is truly a myth and the necessity of every time, to cancel the given past patterns and update your "inner powerful software" for the current time. To choose for yourself your own inner truth, which is the most correct compass for each given individual. Diversity makes it possible to create a whole, enrich society and create a shift, and thus whether someone is an executor or an inspirer in the most ethical sense and without any dishonor is courage, choice and own conviction to go as it is natural and peculiar to him.

Naša spokojnosť spočíva v našich činoch.

"Ctižiadostivec hľadá svoje dobro v pozornosti druhých, samopašník ho hľadá vo vlastných náruživostiach, ale kto má rozum, hľadá dobro výlučne vo vlastnom konaní. Čo sú to za ľudia, ktorí sa chcú zapáčiť - z akých pohnútok a akými činmi?

Ach, ako rýchlo večnosť všetko zahalí a čo všetko už zahalila..."

Markus Aurélius, Myšlienky k sebe, 6.51,59  


Ak vaše šťastie závisí od dosiahnutia určitých cieľov, čo sa stane, ak zasiahne osud? Čo ak vás odmietnu? Čo ak zasiahnu vonkajšie okolnosti? Čo ak dosiahnete všetko, no zistíte, že to nikoho neohúrilo?

Takýto problém vznikne, keď necháte veci, ktoré nemáte pod kontrolou, aby podmieňovali Vaše šťastie. Je to šialené riziko.

Ak sa herec sústredí na to, ako a či publikum prijme jeho projekt, vždy bude sklamaný a zranený, aj keď sa kritikom páči a je úspešný.

Ale ak sa sústredí na svoj herecký výkon a vydá zo seba všetko, vždy nájde vo svojej práci uspokojenie. Podobne aj my by sme mali čerpať viac potešenia z našich správnych činov ako z ich výsledkov. Naším cieľom teda nemá byť výhra, ale hrať s plným nasadením. Našim zámerom nie je, aby nám ďakovali a uznávali nás, ale pomôcť urobiť to, čo považujeme za správne. Nemáme sa zameriavať na to, čo sa nám deje, ale na našu reakciu.

Takto vždy nájdeme uspokojenie a odolnosť.

Our satisfaction lies in our actions.

"Emulus seeks its good in the attention of others, rake seeks him in his own passions, but who has a brain looks for good exclusively in his own actions.

What kind of people are they who want to be liked - for what motives and by what actions? Oh, how quickly eternity covers everything and what it has already covered..."

Markus Aurélius, Thoughts to myself, 6.51,59


If your happiness depends on achieving certain goals, what happens if fate intervenes? What if they reject you? What if external circumstances intervene? What if you achieve everything, but find that no one is impressed?

Such a problem occurs when you let things outside of your control determine your happiness. It's a crazy risk.

If an actor focuses on how and whether the audience will accept his project, he will always be disappointed and hurt, even if the critics like it and it is successful.

But if he concentrates on his acting performance and gives it his all, he will always find satisfaction in his work. Likewise, we should derive more pleasure from our righteous actions than from their results. So our goal is not to win, but to play with full commitment. Our intention is not to be thanked and recognized, but to help do what we think is right. We should not focus on what happens to us, but on our reaction.

This is how we always find satisfaction and resilience. 

Zámer a čo sa cezeň učím pochopiť

Každé ráno vstávam so zámerom, je akási predstava istého cieľa. Je však akýkoľvek zámer to prapodstatné? Zámer byť lepší človek cez nejakú vlastnú optiku a kto určuje čistotu alebo pokrivenosť tejto optiky? Akceptujeme risk toho, že si ju nastavujeme sami. A je to to podstatné. Kto iný ako my sami a náš vlastný prameň pre nás pripravuje ten najlepší život s prepojením srdca a svedomia. Hovorí sa, že aj ten najväčší grázel ak nie počas vlastného života, tak v posledný deň finálneho zúčtovania, o ktorom pocite nemusíme vedieť, len tušíme, že je tým pravým a čistým listom , na ktorom zmiznú predošlé činy, pocity, príde neznáma jasnosť a iný priestor našej slobodnej vytúženej voľby oddychu, pokoja, bezpečia, pokiaľ sme ho dovtedy nezažívali na základe svojich rozhodnutí a spolupráce, možno skôr boja. Zámer dobra môže smrdieť. Prepojenosť srdca dáva všetkému jasný smer. Kto však prahne iba po intelektuálnom základe, má dar reči a žiaľ nemá prepojenie s morálkou, cnosťami, stáva sa obratným uveriteľným klamárom pre väčšinu= mainstream. Tento človek vie veľmi presvedčivo podať svoje verzie a prežiť dvojtvárny život v klamstve seba samého. Keď príde však niekto a on príde, ktorý mu dá jasné zrkadlo a na zrkadlo zaklepe svedomie/ malý čriepok/ a uvidí seba samého v tom hnuse" dobrého zámeru" začne nenávidieť. Pretože niekto odhalil to, čo ho stálo toľké úsilie celý život hrať herca niekoho života v detektívno - tragickej roli spravodlivosti. Viaceré nádhery cností života zostávajú pred takýmito ľuďmi utajené, nakoľko bránou je prepojenosť celku, otvorené srdce, ktoré má silu celého sveta a je nepremožiteľné slabosťami.

The intention and what I am learning to understand through it

Every morning I wake up with an intention, there is a kind of idea of ​​a certain goal. But is any intention essential? The intention to be a better person through some own lens and who determines the purity or coverage of this lens? We accept the risk of setting it ourselves. And that's the important thing. Who else but ourselves and our own source prepares the best life for us with the connection of heart and conscience. It is said that even the greatest fool, if not during his own life, then on the last day of the final reckoning, which feeling we don't need to know, we only guess that it is the true and clean sheet on which previous actions and feelings will disappear, an unknown clarity and a different space of our free desired choice of rest, peace, security will come, as long as we did not experience it until then based on our decisions and cooperation, perhaps rather a struggle. Intention good things can stink. The connectedness of the heart gives everything a clear direction. However, whoever desires only an intellectual basis, has the gift of speech and unfortunately does not have a connection with morals, virtues, becomes a skillful believable liar for the majority = mainstream. This person knows how to present his versions very convincingly and live a two-faced life in the lie of himself. However, when someone comes and he comes, who gives him a clear mirror and knocks his conscience/ a small shard/ on the mirror and sees himself in the abomination of "good intention" he begins to hate. Because someone revealed what cost him so much effort all his life to play the actor of someone's life in the detective-tragic role of justice. Many beauties of the virtues of life remain hidden from such people, as the gateway is the interconnectedness of the whole, an open heart that has the power of the whole world and is invincible weaknesses.

Prečo je ťažké udržať pevné vzťahy?

V spleti plynúcich myšlenkových "súvislostí"
Motivácia - pozitívna a negatívna
Hľadám zmysel svojho konania, a zmysel musí byť niekde vyššie.
Motivácia, kladná, pozitívna, zmysluplná založená na komunikácii.
Aký motív je pre šťastné manželstvo? Je človek sám. Proste je, existuje, taký aký je.
Človeka nemilujeme niekoho pre jeho vlastnosti, predstavy a neberieme si ho preto, aby sme boli šťastní. To je nesprávny zmysel ísť do manželstva.
Kód pre pevné vzťahy je vnútorný pocit ÁNO bez ničoho.
Ak nám niečo chýba, tak to je naša prirodzenosť, nikdy pri napr. strate partnera, ten daný človek sám.Pri strate prirodzenosti sa človek začína dusiť.
V prípade zdravých vzťahov sú dôležité malé plánovania/ napr. aké jedlo si urobíme spolu, pôjdeme si zaplávať večer,...aj keď sa veci v zmysle prirodzenosti môžu zmeniť, napr. počasie, únava,...atď.
Predošlé generácie boli múdrejšie v zmysle zdravého selského rozumu. Dnes počúvame iba vedátorov a zabudli sme na zdravý selský rozum. Múdrosť pre človek samého, má človek sám v sebe. A to, či sa zmení pre svoje rozhodnutie a zmysel v niečom, je iba jeho slobodná vôľa a voľba, nikdy nie pre niekoho potreby a požiadavky. Tam práve dochádza k strate prirodzenosti.
Keď Vás niečo bolí, plačte. Je jedno , či ste muž, alebo žena, ste človek a je to ľudské a prirodzené, čo svet nerozdeľuje, spája.Slzy odplavujú. Každá loď má kapitána. A kapitán potrebuje poznať námorný poriadok, ako sa správať na svojej lodi a najdôležitejšie je meno prístavu. Ináč je bludný holanďan.Človek je rád , keď vie kam ide. A či tam ide nerád/ rád..... to je jeho slobodná voľba, či vôbec vycestuje.
Keď ste niečo stratili, bola to tragédia? Podstatná jednota a nepodstatná sloboda.Dobro, zlo, krása, klamstvo, vieme to pomenovať.
Žena vidí veci v súvislostiach, muž v analytickom vnímaní. / napr. budík by sa mi hodil do spálne, je krásny biely a muž, je elektrický....?
Nenechajte zapadnúť slnko nad Vašim hnevom.

Why is it hard to maintain strong relationships?

In a tangle of flowing thought "connections"

Motivation - positive and negative

I am looking for the meaning of my actions, and the meaning must be somewhere higher.

Motivation, positive, positive, meaningful based on communication.

What motive is there for a happy marriage? He is a man alone. It just is, exists, as it is.

We don't love a person because of his qualities, ideas, and we don't marry him to make us happy. It's not a wrong idea to get married.

The code for solid relationships is an inner feeling of YES without anything.

If we lack something, it is our nature, never with e.g. loss of a partner, the given person alone. With the loss of naturalness, a person begins to suffocate.

In the case of healthy relationships, small planning is important/ e.g. what kind of food will we make together, will we go swimming in the evening,... even if things in the sense of nature can change, e.g. weather, fatigue,...etc.

Previous generations were wiser in the sense of common sense. Today, we only listen to pedagogues and have forgotten common sense. Wisdom for man himself, man has in himself. And whether he changes because of his decision and sense in anything is only his free will and choice, never because of someone's needs and demands. That is where the loss of naturalness occurs.

When something hurts, cry. It doesn't matter whether you are a man or a woman, you are human and it is human and natural that the world does not divide, it unites. Tears flow away. Every ship has a captain. And the captain needs to know the maritime rules, how to behave on his ship and the most important thing is the name of the port. Otherwise, he is an errant Dutchman. A person is happy when he knows where he is going. And whether he goes there, he doesn't like it / he likes it..... it's his free choice, whether he will travel at all.

When you lost something, was it a tragedy? Essential unity and immaterial freedom. Good, evil, beauty, lies, we can name it.

A woman sees things in context, a man in analytical perception. / e.g. the alarm clock would fit in my bedroom, it's beautiful white and male, is it electric....?

Don't let the sun set on your anger.

Normatizmus verzus prirodzenosť

Život založený na normatizme alebo prirodzenosti? Normy sú určitým štandardom, ktorý je možné upraviť podľa potrieb spoločnosti. Prirodzenosť je už daná, netreba ju upravovať, je prítomná. V prípade potláčania prírody je človek v nerovnováhe. 

Normatism versus naturalness

A life based on normatism or naturalness?

Norms are a certain standard that can be modified according to the needs of the company.

Naturalness is already given, there is no need to modify it, it is present.

In the case of suppressing nature, human is out of balance.

Karikatúra osobnej dôležitosti

Osoba podľa všetkých príručiek, ideálne etických. Vytvára "kresbu" ideálu hodnôt. Rozdáva múdrosti, poučuje o tom ako to, či ono má byť podľa bla bla bla. Kto to vôbec je?...skrytý ustráchaný človek, ktorý si myslí o sebe, že jeho vývojová cesta je tá najsprávnejšia. Všetko je na 100% v jeho očiach. Až na to, že to vidí iba on - človek, no ľudia, pre ktorých je pohodlnejšie využívať jeho energiu, presvedčenie o hodnotách a nízke sebavedomie, možno v minulosti nedocenenie a body určitých tráum, zaseknutie v tých istých konceptoch tém. Pre koho je tvorená táto súčasná kreatúra? Pre mainstream a istý normatizmus súčasnej doby technokracie. Sú to ľudia, ktorí často vedú viac ako dva životy paralelne, pre skupiny, ktoré im garantujú hore uvedené dosýtenia. A prečo asi potrebujú zasýtiť prázdnu jamu levovu prázdnoty, ktorá týmto konštruktom myslenia a presvedčenia zostáva ako prázdna studňa, ktorá je miestom, kde voda ani zázrakom nenatečie ani sa nenanosí. Ako sa môže stať, že zdanlivo inteligentný človek, sčítaný, nepríde k poznaniu skutočnej pravdy " alchýmie života" a uniká mu pravá podstata láskyplného naplnenia života. Život v strachu, iba v konštrukte myslenia a pestovania si Karikatúry osobnej dôležitosti vytvoria takúto kreatúru receptu na úspešný , zvyčajne iba pracovný život. Keď však pracovná doba skončí, zhasnú svetlá a všetci možno aj menej "úspešnejší" sa vyberú do svojich domovov, on sa vracia do priestoru prázdnoty, ktorý je v tomto zmysle deštruktívny, plný osamotenosti. A s prosíkom čaká na nový deň, desí sa sviatkov, ktoré predlžujú jeho obdobia prázdnoty a osobného utrpenia prejavenia osobnej dôležitosti, nech ho konečne niekto vidí a dá mu pozornosť. A deň ide za dňom a v práci s radosťou slúži ostatným a samotnému sebe za pocit pochvaly a Karikatúry osobnej dôležitosti. Žeby recept na šťastný a naplnený život, úspešný človek mysliac...

Ľudia si kupujú knižnice a nie múdrosť z nich.


Caricature of personal importance

A person according to all manuals, ideally ethical. It creates a "drawing" of the ideal of values. He gives wisdom, instructs about how it should be according to blah blah blah. Who is he anyway?...a hidden fearful person who thinks to himself that his development path is the most correct. Everything is 100% in his eyes. Except that only he sees it - a person, but people for whom it is more convenient to use his energy, beliefs about values ​​and low self-esteem, perhaps underappreciation and points of certain traumas in the past, stuck in the same concepts of topics. For whom it is created this current creature? For the mainstream and a certain normatism of the current era of technocracy. These are people who often lead more than two lives in parallel, for groups that guarantee them the above-mentioned satisfaction. And why do they probably need to fill the empty pit of the lion's emptiness, which with this construct of thinking and belief remains like an empty well, which is a place where water does not even miraculously swell or apply. How can it happen that a seemingly intelligent person, when summed up, does not come to know the real the truth of the "alchemy of life" and he misses the true essence of the loving fulfillment of life. Living in fear, only in the construct of thinking and cultivating Caricatures of personal importance create such a creature of the recipe for a "successful," usually only working life. a space of emptiness, which in this sense is destructive, full of loneliness. And he waits with begging for a new day, he is afraid of holidays that prolong his periods of emptiness and personal suffering of showing personal importance, so that someone will finally see him and give him attention. And the day goes by during the day and at work, he happily serves others and himself for the feeling of praise and Caricatures of personal importance. May the recipe for a happy and fulfilled life be a successful person thinking...

People buy libraries, not wisdom from them.


Strata tanca s rytmom života...zostáva len tápanie a karikatúra sebadôležitosti/nízkeho sebavedomia a strachu zo slobodnej voľby.

Asi ani jeden človek, prv malé dieťa pri počutí hudby spozornie, scitlivie, vníma čosi nadpozemské. Neskôr ako tvor, ktorý už vie sedieť či stáť zavlní telom, vníma a teší sa z rytmu tanca života. Vôbec si to neuvedomuje, že tieto vlnové dĺžky sú často odrazom vnútorného toku života, životnej energie, prameňom života, z ktorého čerpáme aj vtedy, keď sa nám zdá, že sme akoby zostali sami na svete, no nie je to ten stav osamelosti, je to bohatý a veľmi dôležitý stav vnútorného skľudnenie, zamyslenia sa a vnútorného obrazu a odrazu ako zrkadlo, ktoré keď je pravdivé vo vnútri, odráža niekedy nebezpečnú pravdivosť navonok. Viditeľný a pravdivý prejav ľudskosti, cností, hodnôt, nahosť. Systémovým a rodinným spôsobom často pokriveným, strácame rytmus a prestávame počuť a vnímať tie zlatisté vlnenia a vibrácie, ktoré sú našim kompasom správnosti cesty, a ktorú v prípade zachovania smeru a počutia navigácie nie je možné stratiť. Práve v tejto fáze tanca prichádzajú dôležité odbočky, ktoré na ceste znamenajú istú skúsenosť, prechod od detskej naivity vnímania sveta a vstup do dospelého vnímania sveta formou skúsenosti. Ich integráciou a správnym pochopením , často vyhrávame dôležité pre každého malé holubičie víťazstvá. Koľko ich máme a zbierame, je naša slobodná voľba, založená na vlastnej sebahodnote, sebeláske a chuti jednoducho v daný čas a moment, tú konkrétnu chvíľu sa rozhodnúť vyhrať. Z jasných informácii prechádzame do neznámych nejasných priestorov, ktoré nám za odmenu zdolania skúšky ponúknu, iné stupne, v zmysle zrelosti a potenciálu človeka. Veľa vyvolených, málo povolaných. Tí, ktorých odkazom je a vždy bude láska. Tá jediná nemá polaritu a cez všetky tiene a odtiene rytmu tanca života, vždy presvitá, či plne žiari. Je nebezpečná pre mnohých, a preto tak vzácna. Je neuchopiteľná a predsa je. Je často nedosiahnuteľná cez pochybnosti a strach a predsa je. Je večná a láskavá, odzbrojujúca, bytostná, človečia.


Losing the dance with the rhythm of life...all that remains is fumbling and a caricature of self-importance/low self-esteem and fear of free choice.

Probably not a single person, first a small child, notices, becomes sensitive, perceives something otherworldly when hearing music. Later, as a creature that already knows how to sit or stand, it waves its body, perceives and enjoys the rhythm of the dance of life. It does not realize at all that these wavelengths are often a reflection of the inner flow of life, life energy, the source of life from which we draw even when it seems to us that we are left alone in the world, but it is not that state of loneliness, it is that rich and very important state of inner calm, reflection and inner image and reflection like a mirror which, when true within, reflects a sometimes dangerous truth without. Visible and true expression of humanity, virtues, values, nudity. In a system and family way that is often distorted, we lose our rhythm and stop hearing and perceiving those golden waves and vibrations that are our compass of the correctness of the path, and which cannot be lost if we keep the direction and hear the navigation. It is at this stage of the dance that important detours occur, which on the way mean a certain experience, a transition from a child's naive perception of the world and an entry into an adult perception of the world in the form of experience. By integrating them and understanding them correctly, we often win important small victories for everyone. How many of them we have and collect is our free choice, based on our own self-worth, self-love and taste simply at the given time and moment, that particular moment to decide to win. We pass from clear information to unknown, unclear spaces, which will offer us other levels in terms of maturity and human potential as a reward for passing the test. Many chosen, few called. Those whose legacy is and always will be love. The only one has no polarity and through all the shadows and shades of the rhythm of the dance of life, it always shines through or shines fully. It is dangerous to many and therefore so rare. It is elusive and yet it is. It is often unattainable through doubt and fear and yet it is. It is eternal and kind, disarming, essential, human.


E - book HONEST  GUIDE výstavbou

Čo tu po nás zostane, aká tvorba?

Cítil som sa ako človek, nažive, splnil som si , čo som chcel predtým ako odídem?Čo je podstatné pre koho? A prečo tvoríme a čo je vlastne tvorba v konečnom =poslednom zúčtovaní života?Žeby láska.....Som a bol som láska ako človek?Skúšame rôzne systémy, naučenia, pochopenia ako žiť, ideálne podľa všetkého šťastne.Čo je vlastne byť šťastný a definícia,...chcem niečo vytvoriť, nech tu po mne zostane nejaká stopa. Som aktuálne babička , ktorá s láskou celý život pečie, a pečie s láskou, svojim známym, rodine a svojim deťom, vnučkám. Je to to , čo MILUJEM, a celý proces, skúmanie, inšpirácie sú mojim celoživotným naplnením okrem iných lások. Ale toto je to ONO? Tvorba tejto úplne obyčajnej, prostej ženy je láska a jej otlačok  láska, ktorú cez svoju tvorbu koláčov odovzdala. Nie sú v galériách, archívoch, nie je to nič hmatateľné a predsa má občas vyššiu hodnotu, odkaz a odovzdanie celoživotnej tvorby ako najcennejší obraz, ktorý je hmatatelne popísateľný a evidentne viditeľný. Stalo sa Vám už niekedy, že Ste zažili nejaký umelecký zážitok, ktorý by mal byť ako umenie prejavom krásy, istého povzdvihnutia ducha a vidíte človeka, ktorý Vám interpretuje svoj prejav spojený s hudbou ako zmätok pocitov, Nakoľko je to človek, ktorý síce nádherne hrá, je tvorcom krásne naučenej hry, no jeho prejav, ktorý vychádza z jeho človečej formy je plný hnevu a neprijatia....Je tento prejav odkaz a prejav tvorby lásky? Čo tento umelec žije za život....

Často obyčajný prostný, hoc i mediálne nevidititeľný človek zanechá krajší otlačok v podobe láskyplnosti a tvorby ako umelec s nesprávnym nastavením spolupráce života.


What will we be left with, what creation? 

I felt like a person, alive, I fulfilled what I wanted before I left? What is important for whom? And why do we create and what is creation in the final=last reckoning of life? That love.....I am and was love as a person? We try different systems, teachings, understandings of how to live, ideally according to everything happily. What is actually being happy and the definition,...I want to create something, to leave some trace of me here. I am currently a grandmother who bakes with love all her life, and bakes with love for her acquaintances, family and her children and grandchildren. It's what I LOVE, and the whole process, exploration, inspirations are my lifelong fulfillment among other loves. But is this THE ONE? The creation of this completely ordinary, simple woman is love and her imprint, and the love she passed on through her creation of cakes. They are not in galleries, archives, it is not something tangible, and yet it sometimes has a higher value, a legacy and a passing on of a lifetime's work than the most valuable picture, which is tangibly describable and evidently visible. Has it ever happened to you that you experienced an artistic experience that, like art, should be an expression of beauty, a certain upliftment of the spirit, and you see a person who interprets his expression connected to music as a confusion of feelings to you, since he is a person who plays beautifully , is the creator of a beautifully learned game, but his speech, which comes from his human form, is full of anger and rejection....Is this speech a message and a manifestation of the creation of love? What kind of life does this artist live...

Often, an ordinary simple person, even if invisible in the media, leaves a more beautiful imprint in the form of love and creation than an artist with the wrong setting of cooperation in life.