SK Investovanie & nájomné zmluvy /MODEL príklad 2 /Dôležitosť neutrality sprostredkovateľa resp. makléra

26.03.2024

Nájomná zmluva bola uzatvorená prostredníctvom sprostredkovateľa teda, realitného makléra a zástupcu realitnej kancelárie. Cena prenájmu vrátane energií daného priestoru bola nadštandardná a dohodnutá so spoločnosťou/ nájomcom a jej formou podnikania. Celková dĺžka prenájmu sa sústavne tiahla s pretrvávajúcimi komplikáciami, ktoré sa snažil riešiť prenajímateľ aj sprostredkovateľ . Za závažné komplikácie nadštandardne plateného priestoru prenájmu patrili zle zapojený okruh elektriny a teda možnosť ohrozenia zdravia na živote členov spoločnosti a znehodnoteniu spotrebičov/ prístrojov nájomníka, nekvalitná sedacia súprava, nevedomosť správneho spustenia kúrenia a s tým možnosť komplikácie s prípadnými nedoplatkami, člen spoločnosti/nájomca si mal sám podľa návodu a inštrukcií prenajímateľa nastaviť spustenie kúrenia, ktoré pri overení 2 variant možnosti bolo prenajímateľom odsúhlasené ako obe správne, nesprávne nastavenie kľučiek veľkometrážnych dverí a okien po cca 2 mesiacoch otvárania a zatvárania spôsobilo vypadávanie kľučiek, nevedomosť a zároveň vyslovený a vpísaný súhlas prenajímateľa prostredníctvom sprostredkovateľa do nájomnej zmluvy ako súhlas so zriadením internetu s káblovou TV bez vedomosti optických káblov na daný úkon. Možnosť zapojenia iba internetu bez káblovej TV. Po siahodlhých a pretrvávajúcich komplikáciách kde člen spoločnosti/ nájomca navrhoval odstránenie a uvedenie daného prenájmu do správnosti a plnej funkčnosti, nakoľko nemal vedomosť o takýchto zásadných vadách za platbu, ktorú si prenajímateľ nárokoval mesačne k úhrade, po cca 2 mesiacoch a stále pretrvávajúcich nedostatkov nájomca upravil a vopred informoval prenajímateľa o znížení platby za prenájom a stále zotrvaní v prenájme za účelom apelovania k plnej funkčnosti. Zo strany sprostredkovateľa prichádzali slovné a nevhodné ataky na člena spoločnosti/ nájomcu a tiež právny zásah k vysťahovaniu. Prenajímateľ a sprostredkovateľ teda vyhodnotili pre seba daný popis za nevhodný voči nim. Členovia spoločnosti/ nájomca si nechal čas na vhodné nájdenie náhrady prenájmu, teraz mimo predmetného sprostredkovateľa, aj keď mu bolo navrhnuté, možnosť riešenia nájdenia adekvátneho následného prenájmu, za čo mohol dostať opäť províziu v prípade dohody. To sa však neudialo. Pri odovzdaní nehnuteľnosti sprostredkovateľ bez vedomia a súhlasu natočil vstup člena spoločnosti/ nájomcu do predmetného priestoru prenájmu, nakoľko majiteľ prenájmu nebol prítomný a splnomocnil daného sprostredkovateľa, iba však na odovzdanie nehnuteľnosti. V odovzdávacom protokole sprostredkovateľ uviedol vady, ktoré vyplynuli už vopred z predošlých zistení a teda vopred nefunkčne pripraveného prenájmu a priradil ich k niektorým poškodeniam zo strany členov spoločnosti/ nájomníka. Zriadený internet vo vlastníctve a platbe pôvodného člena  spoločnosti/ nájomcu, majiteľ naďalej používal za účelom ďalšieho prenájmu, nakoľko daný optický internet bol viazaný na miesto a nebolo možné ho zriaďovateľom vypnúť/ obmedziť. Pri komunikovaní danej spoločnosti, ktorá spravuje dané internetové služby nebolo umožnené aj za účelom platenia pravidelných mes. platieb, aby dané služby vypol a neposkytoval na dané miesto  a tak z časti zabránil a v podstate podporoval následné poškodzovanie. A ani po ukončení mes. platieb , ktoré musel nevyhnutne platiť pôvodný člen spoločnosti/ nájomca v súlade s uzatvorenou zmluvou so zriaďovateľom, nevrátil do predajne inštalované skrinky za účelom, následného poškodzovania. Daná spoločnosť, ktorá zriaďovala a poskytovala  internetové a "káblové" služby vystavila faktúru za neodovzdané inštalačné skrinky k úhrade ako sankciu za neodovzdanie pôvodnému členovi spoločnosti/ nájomníkovi. Zo strany člena spoločnosti/ nájomcu nebolo možné dané inštalačné skrinky vrátiť, nakoľko predmetný prenájom bol už dávno ukončený a v priestoroch sa nachádzal už nový nájomník, ktorý spolu s prenajímateľom dané služby užívali a čerpali. Daná vec môže mať ďalšie pokračovanie. V danom prípade je nevyhnutné, aby sprostredkovateľ zostal v akomkoľvek riešení situácií, neutrálny. Svoju prácu a teda aj svoj postoj deklaruje formou prezentovania spoločnosti, ktorú zastupuje a teda, že vopred uvedené postupy majiteľa a sprostredkovateľa sú ich formou a istými stanovami riešenia danej kancelárie, čo je poškodzujúce aj voči tejto spoločnosti, prostredníctvom vykonávania sprostredkovania danou formou makléra.