Work styles and which one is mine for me

18.03.2024

Work styles and which one is mine for me 

SK/ EN

#inšpirátor,#vykonávateľ,#hybrid pracovného štýlu, kombinácia?,...poznáte aj iné..

.......V dnešnej dobe označenia, ako hybrid pracovného štýlu človeka. Narodený ako " obyčajný" človek so zapadajúcimi a nevyčnievajúcimi prejavmi do istého obdobia a z pohľadom do minulosti nachádzanie istých momentov aktívnej imaginácie. Pozorovateľ a vykonávateľ deja bez oddelenosti v čase a priestore. Nadhľad a isté vnútorné vedenie, ktoré v 99% nezapadá do "systému" aktuálne naplánovaného zošnurovaného a ohraničeného deja, doby. Obrovská citlivá reakcia vybraných ľudí, kľudne aj chvíľkovej interakcii, dotyk hĺbky s mnohými odtieňmi pre druhú stranu.

Otvorený priestor pre všetko a zároveň veľmi špecifický výber pre možnosť blízkosti.

Dynamika a čas má svoj "režim" bez vedomosti výsledku podľa plánu. Naplnenie "plánu" podlieha nezištným nehmotným zákonom a nepredstavuje cieľ pre tento pracovný štýl. Sám človek je začiatok a cieľ daného pracovného štýlu. Špecifickosť ako definícia slova, ktorá označuje túto osobnosť v aktuálnej súčasnej dobe.

In today's time, the designation as a hybrid of a person's working style. Born as an "ordinary" person with expressions that fit in and do not stand out in a certain period and, looking back, finding certain moments of active imagination. Observer and executor of the action without separation in time and space. Oversight and a certain inner guidance, which in 99% does not fit into the "system" of the currently planned laced and bounded plot, period. .......viac